Polskie prawo umożliwia unieważnienie małżeństwa tylko z przyczyn przewidzianych i określonych szczegółowo w przepisach Kodeksu Rodzinnego.

Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Powody te mogą być następujące:
🔸 przeszkody małżeńskie, takie jak przeszkoda wieku, przeszkoda ubezwłasnowolnienia, przeszkoda choroby psychicznej, przeszkoda bigamii, przeszkoda pokrewieństwa, przeszkoda powinowactwa, przeszkoda przysposobienia;
🔸 wad oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, brak świadomości wyrażenia woli, błąd co do tożsamości drugiej strony, groźby bezprawnej;
🔸 przeszkód dotyczących pełnomocnictwa.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika przesłanką do jego unieważnienia jest sytuacja, w której sąd nie wyraził zgody na złożenie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński za pośrednictwem pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub odwołane. Jeżeli jednak małżonkowie podjęli wspólne pożycie nie ma możliwości unieważnienia takiego małżeństwa.

Wydając orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa sąd ustala, który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Oznacza to, że małżonek w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o przesłankach do jego unieważnienia.

Skutkiem unieważnienia małżeństwa jest powrót małżonków do stanu sprzed jego zawarcia – ich stan cywilny to panna i kawaler (o ile było to ich pierwsze małżeństwo). Ustaje także wspólność majątkowa. Jeżeli małżonkowie zajmowali wspólnie mieszkanie wydaje się orzeczenie o sposobie jego użytkowania.