Obowiązek współdziałania małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym

Czym jest obowiązek współdziałania? 👉 Jest to obowiązek wzajemnego informowania się o stanie majątku, o dokonywanych w nim zmianach a także o samym tego zamiarze. Istotne jest tutaj również informowanie o skutkach prawnych dokonanych czynności. Wiąże się to ze ścisłą współpracą małżonków mimo, iż każdy z nich ma prawo do samodzielnego dysponowania majątkiem wspólnym. Co więcej, […]

Majątek osobisty a majątek wspólny – co się na nie składa?

W polskim prawie z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (ustawowa) co wcale nie oznacza, że małżonkowie tracą majątek osobisty. Na majątek wspólny składa się wszystko to, co zostało nabyte przez małżonków wspólnie lub przez każdego z nich osobno w czasie trwania małżeństwa. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? wynagrodzenie za pracę, dochody […]