Unieważnienie małżeństwa

Polskie prawo umożliwia unieważnienie małżeństwa tylko z przyczyn przewidzianych i określonych szczegółowo w przepisach Kodeksu Rodzinnego. Kiedy można unieważnić małżeństwo? Powody te mogą być następujące:🔸 przeszkody małżeńskie, takie jak przeszkoda wieku, przeszkoda ubezwłasnowolnienia, przeszkoda choroby psychicznej, przeszkoda bigamii, przeszkoda pokrewieństwa, przeszkoda powinowactwa, przeszkoda przysposobienia;🔸 wad oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, brak świadomości wyrażenia woli, błąd co do […]