Polskie ustawodawstwo zakłada, że osoby chore psychicznie lub dotknięte niedorozwojem umysłowym nie mogą zawrzeć małżeństwa. Nie jest to jednak bezwzględną przeszkodą – istnieją bowiem przypadki, w których sąd może wyrazić na to zgodę.

Jakie?
🔸 kiedy stan zdrowia lub umysłu nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłych dzieci
🔸 kiedy osoba nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

Kto może starać się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa w przypadku choroby psychicznej?

O takie zezwolenie mogą wnioskować wyłącznie osoby, wobec których ma ono zostać wydane. W przypadku postępowania sąd jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii biegłego lekarza, wysłuchania osób chcących zawrzeć związek małżeński a także w miarę możliwości bliskich im osób.

Wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może zostać zawarte może skierować także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W tym przypadku wniosku nie mogą kierować osoby chcące zawrzeć małżeństwo, powinni jednak być oni uczestnikami postępowania. Rolą sądu jest tutaj ocena, czy małżeństwo może zostać niewadliwie zawarte.

W pierwszym przypadku sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa lub oddalić wniosek, w drugim sąd orzeka, czy małżeństwo może lub nie może zostać zawarte.