Czym jest obowiązek współdziałania?

👉 Jest to obowiązek wzajemnego informowania się o stanie majątku, o dokonywanych w nim zmianach a także o samym tego zamiarze. Istotne jest tutaj również informowanie o skutkach prawnych dokonanych czynności.

Wiąże się to ze ścisłą współpracą małżonków mimo, iż każdy z nich ma prawo do samodzielnego dysponowania majątkiem wspólnym. Co więcej, przepisy te mają charakter bezwzględny co oznacza, że nie mogą zostać zmienione przez żadnego z małżonków a także powierzone osobie trzeciej (wyjątek stanowi zarząd nieruchomością jako pojedynczym składnikiem majątku).

Do czego wymagana jest zgoda współmałżonka?

👉Czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia:
🔸 nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
🔸 prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

👉Darowizny z majątku wspólnego (z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych).

Skutkiem braku współdziałania w zarządzie majątkiem może być poniesie odpowiedzialności karnej z tytułu przywłaszczenia. Dzieje się tak w momencie, gdy jeden z małżonków przeniesie część majątku wspólnego o znacznej wartości celem podniesienia wartości własnego majątku osobistego. Pokrzywdzony współmałżonek ma prawo wstąpić na drogę sądową celem pozbawienia lub ograniczenia samodzielnego dysponowania majątkiem swojego współmałżonka.