W polskim prawie z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (ustawowa) co wcale nie oznacza, że małżonkowie tracą majątek osobisty. Na majątek wspólny składa się wszystko to, co zostało nabyte przez małżonków wspólnie lub przez każdego z nich osobno w czasie trwania małżeństwa.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

🔸 wynagrodzenie za pracę,

🔸 dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

🔸 środki zgromadzone na rachunku OFE lub PFE,

🔸 kwoty składek na subkoncie ZUS.

Wszystko to, co nie wchodzi w skład majątku wspólnego określamy majątkiem osobistym.

Co wchodzi w skład majątki osobistego?

◾ wszelkie dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa,

◾ udziały w spółce cywilnej,

◾ przedmioty majątkowe, które służą wyłącznie zaspokajaniu osobistych potrzeb małżonka, np. odzież,

◾ przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, darowizny lub zapisu (chyba, że spadkodawca postanowił inaczej),

◾ dobra nabyte w wyniku odszkodowania za uszkodzenie ciała lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to renty przyznanej w z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej),

◾ dobra uzyskane w wyniku otrzymania nagrody przez jednego z małżonków,

◾ prawa autorskie i pokrewne,

◾ przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Podział majątku na wspólny i osobisty staje się ważny, gdy dochodzi do rozwodu lub gdy któryś ze współmałżonków się zadłużył. Uchronić się przed batalią o majątek pomoże podpisanie rozdzielności majątkowej.