Alimenty wsteczne – czym są?

Mało powszechnym, ale możliwym rozwiązaniem jest ubieganie się o alimenty wsteczne. Są to alimenty za okres przed wniesieniem pozwu rozwodowego. Rozwiązanie to jest możliwe w dwóch sytuacjach:📌 istnieją niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej, np. niespłacone długi. Może otrzymać je także rodzic, który jako jedyny łożył na utrzymanie dziecka i zaspokajanie jego potrzeb.📌 alimenty wstecz można także uzyskać na […]

Przed złożeniem pozwu o rozwód – 6 rzeczy, które musisz wiedzieć

📍 1. Przesłanki do rozwodu – aby sąd mógł wydać wyrok orzekający rozwód, muszą nastąpić przesłanki, jakimi są zupełny i trwały rozpad pożycia, a więc ustanie więzi emocjonalne, fizycznej i gospodarczej. 📍 2. Orzekanie o winie czy rozwód za porozumieniem stron – przed złożeniem pozwu warto zastanowić się, czy chcemy, aby sąd orzekał, po czyjej stronie leży […]

Rozwód a ustanie pożycia fizycznego

Aby sąd mógł wydać wyrok orzekający rozwód, muszą istnieć pozytywne przesłanki do jego wydania. Stanie się to wyłącznie wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a więc więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Przepisy nie precyzują jednak, co oznacza trwały i zupełny rozkład pożycia. Ta interpretacja pozostaje w gestii sądu. Pożycie fizyczne w […]

Rozwód przedsiębiorcy – co z udziałami małżonka w sp. z o.o.?

Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa niesie za sobą szereg zmian w życiu obojga i ich rodzin. Podział majątku jest kwestią nieuniknioną, i to właśnie on bywa najtrudniejszym zadaniem, kością niezgody, która prowadzi do zaognienia konfliktu. A co dzieje się, kiedy rozwodzi się przedsiębiorca? Sprawa komplikuje się znacznie bardziej.Jeżeli małżonek jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, […]

Plan wychowawczy – czym jest

W wyroku rozwodowym sąd precyzuje ustalenia dotyczące zobowiązań obojga małżonków względem siebie oraz ich dzieci po ustaniu małżeństwa. W kwestiach opieki nad małoletnimi dziećmi sąd może zażądać przedłożenia gotowego planu wychowawczego. Co to takiego? Porozumienie rodzicielskie Plan wychowawczy, innymi słowy porozumienie rodzicielskie, to ustalenia podpisane przez obojga małżonków dotyczące kwestii sprawowania opieki nad dziećmi, a […]

Zdrada w małżeństwie

Częstym powodem rozwiązania małżeństwa jest zdrada. Wiadomość o niewierności współmałżonka zawsze jest szokiem i trudnym przeżyciem, staje się również powodem wniesienia o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie zdradzającego małżonka. Jak powinniśmy definiować zdradę małżeńską? Ważne, aby nie definiować zdrady wyłącznie poprzez pryzmat utrzymywania kontaktów seksualnych z osobą trzecią. Do zdrady zaliczymy także utrzymywanie więzi […]

Rozwód “frankowicza” – kredyt Indeksowany

Według polskich przepisów istnieją dwie możliwości zaciągnięcia kredytu w obcej walucie. Są to kredyt denominowany, który jest kredytem hipotecznym, oraz kredyt indeksowany. Kredyt indeksowany to kredyt zaciągnięty w jednej walucie, w naszym przypadku w złotych, a indeksowany według waluty obcej. Klient zaciągający ten drugi rodzaj kredytu jego wysokość poznaje w złotych, w tej walucie go […]

Porozumienie rodzicielskie po rozwodzie

Porozumienie rodzicielskie znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku rozwodowego, dlatego należy potraktować je jako kluczową kwestię w całym procesie. Czym właściwie jest porozumienie rodzicielskie? Są to zasady spisane pomiędzy obojgiem rodziców dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Powinny w nim znaleźć się w nim wszystkie kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, ich zamieszkania, finansowania, […]

Rozwód z orzeczeniem o winie

Czy warto wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie? Na początku należy zaznaczyć, że jeżeli w trakcie postępowania rozwodowego małżonkowie nie złożą wspólnie wniosku o nieorzekanie o winie sąd zobowiązany jest do wskazania, który z małżonków ponosi winę za trwały rozkład pożycia małżeńskiego.Orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków oznacza, że ponosi on pełną odpowiedzialność […]

Zagadnienia proceduralne, po zapoznaniu których przestajemy bać się sądu

Jednym z najczęściej podejmowanych postępowań w trakcie rozwodu jest podział majątku. W jego trakcie sąd rozstrzyga, które składowe majątku oraz w jakiej części staną się wyłączną własnością każdego z małżonków. W większości przypadków takie postępowanie odbywa się oddzielnie, już po wydaniu wyroku rozwodowego. Na czym polega? Art. 567. [Postępowanie o podział majątku wspólnego] § 1. […]