Rozwód przedsiębiorcy – co z udziałami małżonka w sp. z o.o.?

Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa niesie za sobą szereg zmian w życiu obojga i ich rodzin. Podział majątku jest kwestią nieuniknioną, i to właśnie on bywa najtrudniejszym zadaniem, kością niezgody, która prowadzi do zaognienia konfliktu. A co dzieje się, kiedy rozwodzi się przedsiębiorca? Sprawa komplikuje się znacznie bardziej.Jeżeli małżonek jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, […]

Rozwód “frankowicza” – kredyt Indeksowany

Według polskich przepisów istnieją dwie możliwości zaciągnięcia kredytu w obcej walucie. Są to kredyt denominowany, który jest kredytem hipotecznym, oraz kredyt indeksowany. Kredyt indeksowany to kredyt zaciągnięty w jednej walucie, w naszym przypadku w złotych, a indeksowany według waluty obcej. Klient zaciągający ten drugi rodzaj kredytu jego wysokość poznaje w złotych, w tej walucie go […]

Zagadnienia proceduralne, po zapoznaniu których przestajemy bać się sądu

Jednym z najczęściej podejmowanych postępowań w trakcie rozwodu jest podział majątku. W jego trakcie sąd rozstrzyga, które składowe majątku oraz w jakiej części staną się wyłączną własnością każdego z małżonków. W większości przypadków takie postępowanie odbywa się oddzielnie, już po wydaniu wyroku rozwodowego. Na czym polega? Art. 567. [Postępowanie o podział majątku wspólnego] § 1. […]

Alimenty a zaspokojenie potrzeb rodziny

Do chwili, kiedy sąd nie wydał wyroku rozwodowego jeden z małżonków może wnieść roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny. Zaspokojenie potrzeb rodziny Zaspokojenia potrzeb można dochodzić zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie oraz dzieci będące na ich utrzymaniu jak i wtedy, gdy w jej skład wchodzą tylko małżonkowie. Roszczenie to zachowuje także moc po ustaniu małżeństwa. […]

Obowiązek współdziałania małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym

Czym jest obowiązek współdziałania? 👉 Jest to obowiązek wzajemnego informowania się o stanie majątku, o dokonywanych w nim zmianach a także o samym tego zamiarze. Istotne jest tutaj również informowanie o skutkach prawnych dokonanych czynności. Wiąże się to ze ścisłą współpracą małżonków mimo, iż każdy z nich ma prawo do samodzielnego dysponowania majątkiem wspólnym. Co więcej, […]

Rozwód a wspólny kredyt hipoteczny

Kiedy drogi małżonków rozchodzą się i dochodzi do rozwodu, konieczne staje się dokonanie podziału wspólnego majątku. Co dzieje się w przypadku, kiedy wspólnie spłacają raty kredytu hipotecznego? Nie istotne jest któremu ze współmałżonków zostało przyznane mieszkanie lub inna nieruchomość – zobowiązanie kredytowe wobec banku pozostaje bez zmian. Oznacza to, że oboje, byli już, małżonkowie nadal […]

Majątek osobisty a majątek wspólny – co się na nie składa?

W polskim prawie z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (ustawowa) co wcale nie oznacza, że małżonkowie tracą majątek osobisty. Na majątek wspólny składa się wszystko to, co zostało nabyte przez małżonków wspólnie lub przez każdego z nich osobno w czasie trwania małżeństwa. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? wynagrodzenie za pracę, dochody […]