Zagadnienia proceduralne, po zapoznaniu których przestajemy bać się sądu

Jednym z najczęściej podejmowanych postępowań w trakcie rozwodu jest podział majątku. W jego trakcie sąd rozstrzyga, które składowe majątku oraz w jakiej części staną się wyłączną własnością każdego z małżonków. W większości przypadków takie postępowanie odbywa się oddzielnie, już po wydaniu wyroku rozwodowego. Na czym polega? Art. 567. [Postępowanie o podział majątku wspólnego] § 1. […]

Alimenty a zaspokojenie potrzeb rodziny

Do chwili, kiedy sąd nie wydał wyroku rozwodowego jeden z małżonków może wnieść roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny. Zaspokojenie potrzeb rodziny Zaspokojenia potrzeb można dochodzić zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie oraz dzieci będące na ich utrzymaniu jak i wtedy, gdy w jej skład wchodzą tylko małżonkowie. Roszczenie to zachowuje także moc po ustaniu małżeństwa. […]